Partnerské organizace


FEANI – Evropská federace inženýrských národních asociací
byla založena v roce 1951 na základě iniciativy sedmi evropských zemí ve snaze vytvořit organizaci, která by hájila společné zájmy evropských inženýrů, formovala jejich profesní jednotu a v rámci Evropy usilovala o koordinované a jednotné zastupování inženýrské profese při zachování její různosti. Jejím posláním je zajišťovat, aby odborná kvalifikace inženýrů členských zemí byla uznávána v Evropě i celosvětově, prosazovat odpovídající uznání a roli inženýrské profese, vést inženýry k odpovědnosti vůči společnosti a usilovat o odstraňování zábran jejich volného pohybu a o nediskriminované uplatnění bez ohledu na hranice států. Cesty k tomu shledává v rozvíjení spolupráce národních a mezinárodních organizací zabývajících se inženýrskou problematikou nebo k ní mající vztah a ve vytváření vazeb k státním i mezinárodním vládním institucím i k organizacím nevládního charakteru, s cílem zastupovat v nich zájmy evropské inženýrské komunity.

Ve FEANI je zastoupeno 34 národních výborů evropských států:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kazachstán, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Republika Makedonie, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Turecko a Velká Británie a Severního Irska.

Prostřednictvím národních inženýrských organizací FEANI zastřešuje kolem 3 milionů inženýrů. FEANI má statut konsultanta v UNESCO, v UNIDO a v Radě Evropy. Evropská komise ocenila systém a způsob činnosti FEANI i její přístup k samosprávné profesní regulaci, uznala ji za reprezentanta evropské inženýrské komunity a přizvala ji ke spolupráci. Zástupci FEANI jsou členy několika pracovních skupin zřízených Evropskou komisí. FEANI jako jedna z regionálních inženýrských organizací má své zastoupení ve Světové federaci inženýrských organizací – WFEO. Nejvyšším orgánem FEANI je Valné shromáždění, ve kterém mají zastoupení všechny národní výbory FEANI. V čele FEANI stojí Prezident a Výkonná rada. Za organizační záležitosti odpovídá sekretariát FEANI, který sídlí v Bruselu.

S úkolem vytvářet podmínky pro efektivní prosazování svého poslání a cílů zřizuje FEANI stálé komise a pracovní skupiny. Evropská monitorovací komise FEANI sleduje systémy vzdělávání inženýrů v jednotlivých členských státech a provádí akreditaci vysokých inženýrských škol podle pravidel, na kterých se členové FEANI dohodli a je nejvyšším orgánem zodpovědným za udělování titulu EUR ING.

Výbor FEANI pro celoživotní vzdělávání inženýrů je fórem, na kterém dochází k výměně zkušeností o postupech uplatňovaných v členských státech při zvyšování kvalifikace inženýrů. Ve spolupráci se zástupci průmyslu zpracovává doporučení a s orgány EU se podílí na vytváření společné politiky v této oblasti. Česká republika se stala řádným členem FEANI dne 28. 9. 1995 na základě rozhodnutí Valného shromážděni FEANI.

Oficiálním zástupcem ČR ve FEANI je Český národní výbor FEANI zřízený Českým svazem vědeckotechnických společností. Jeho členy je všech 69 společností sdružených v ČSVTS a ČKAIT. Nejvyšším orgánem ČNV FEANI je Shromáždění. Záležitostmi akreditace vysokých škol a uznávání profesní kvalifikace se zabývá Česká monitorovací komise FEANI. Jejími členy jsou rektory jmenovaní zástupci českých technických vysokých škol a zástupci společností – členů ČNV FEANI, představitelé průmyslu, vládních a veřejných institucí, vědeckovýzkumných organizací. V současné době má ČNV FEANI zástupce v Evropském výboru FEANI pro celoživotní vzdělávaní inženýrů.

Různorodost inženýrských vzdělávacích systémů je výsledkem dlouhého a složitého historického vývoje Evropy. V ní dnes existuje více než 40 vzdělávacích soustav a používá se okolo 50 různých akademických titulů a profesních označení. Řešením problému vzájemného uznávání profesní kvalifikace a umožnění neomezené mobility inženýrů mezi evropskými zeměmi se FEANI začala zabývat již v šedesátých letech dvacátého století. V roce 1970 zřídila „Evropský registr vyšších technických profesí“, který byl v roce 1987 přeměněn na „Registr FEANI“. Zapsáním do „Registru“ potvrzuje FEANI inženýrskou profesní kvalifikaci odpovídající evropské úrovni a oprávnění používat titul EUR ING. Mezi podmínky zápisu patří absolvování vysoké školy, která je uvedena v „Indexu akreditovaných škol FEANI“. Podmínky pro přiznání akreditace FEANI jsou velice náročné, jsou ověřovány Evropskou monitorovací komisí a průběžně kontrolovány. Každoročně inovovaný „Index FEANI“ je unikátním zevrubným a spolehlivým zdrojem informací o vysokých technických školách ve státech zastoupených ve FEANI. Pro školy v něm uvedené i jejich absolventy je dokladem o kvalitě poskytované výuky.